تفاوت مینرال بادیگرنماهای مشابه درچیست؟


ارسال در 1393/06/14 | بازدید ها: 135

نوع آگهی:   فروش
جنسیت متناسب با آگهی:   مرد و زن
سن متناسب با آگهی:   بالای 18 سال
کشور:   ایران
استان:   خراسان رضوی
آدرس سایت:   http://www.zibasazeh.ir
شهر:   مشهد
نام:   شرکت زیباسازه مهرپویان رضوی
تلفن:   09154462028
موبایل:   09154462028

تفاوت مینرال بادیگرنماهای مشابه درچیست؟                                                    شایدبارهاازخودبپرسیدکه مینرال چیست ویاتمامی نماهای که
بانامهای آرتامیکس.رماتکس.گرانولیت ویاهمان مینرال ازچه موادی تشکیل شده است
ویاتفاوت این نماهادرچه چیزاستبهتراست بگویم که تمامی این نامهایاهراسمی دیگردرکلیات این
محصولات تفاوتی ایجادنمی نمایدوفقط این نامها.نامهای تجاری شرکتهای
متعددتولیدکننده میباشداین نماهادردونوع ماله ای(اجراءباماله توسط استادکاران)ویا
به صورت پاششی(باپیستوله وپمپ)بسته به اندازه ونیازمورداجراءقرارمیگیردموادتشکیل دهنده این محصولات عبارت انداز:1:سنگهای طبیعی دانه بندی شده ای که ازسرتاسر کشورعزیزمان
تامین میشودکه نوع ودانه بندی آنهابسیارمهم وحائض اهمیت است2:رزینها ی پایه آب یاهمان آکریلیک که نوع ومقداراین
رزینهابرطول عمروحتی گاهی درظاهراین نماها نقش به سزائی دارد3:تیلوزهاویا غلظت دهنده های که برای لزم موادبه
کارمیرودتااین محصول برای استادکاران ساختمانی قابل اجراشود4:دربعضی ازشرکتهای معتبرماننداین شرکت ازپودرهای انتی
استاتیک که درتمیزماندن نمانقش موثری داردوباعث عدم جذب گردوغبارمعلق درهوامیشود5:پودرهای آتنی باکتریال که باعث عدم رشدقارچ وجلبک درسطح
نمامیشودحال اهمیت مصالح مورداستفاده این ونوع ومقدارآن رابرای
شماعزیزان شرح مینمائیمدرسنگهای مورداستفاده دراین محصولات دانه بندی ونوع آنهامهم
میباشددانه بندی انها به خاطروزن نماکه اگراندازه دانه های این سنگ ریزهابیش
از1.5ملیمترباشندبه دلیل ضخامت بیش ازحدطول عمرپائینی دارندونوع این سنگها
بایدازانواع سنگهای غیرآهکی وباخلوص بالاتهیه شوندتا دردرازمدت ازطول عمراین نماها
کاسته نشودچون آهگ جزءسنگهارسوبی تلقی شده ودربرابرآب ویاعوامل جوی چون یخبندان
.گرما.بارندگی واشعه های مخرب خورشیددوامی نداشته وباعث تخریب نما ویادرشنهای رنگی
باعث کمرنگ شدن وبه اسطلاح عامیانه باعث دورنگی درنمامیگرددلذانوع واندازه دانه
بندی این سنگها بسیارمهم میباشددررزینهای آکریلیکی مورداستفاده دراین محصولات میتوان گفت
که هرشرکت یکی ازانواع رزینها تولیدی داخلی ویاخارجی بسته به تجارب ویاقیمت مناسب
این رزینهارادرمحصولات خودستفاده مینمایندکه نوع ومقدارمورد استفاده هردوبه یک
اندازه حائض اهمیت میباشدمقدارآن به دلیل مقدارچسپندگی وعدم جداشدن ازسطح
نمادردرازمدت ونوع آن به دلیل کیفیت وعدم تخریب درشرایط جوی مختلف که اگرشرکتی حتی
ازرزینها مرغوب ودرجه یک نیزاستفاده نمایدومقدارکمتری ازحدنرمال استفاده نمایدنما
طول عمربالای نخواهدداشت ویااگرهم مقدارزیادی ازرزینهای نامرغوب استفاده گردد
بازهم درسالهامتمادی کیفیت خودراازدست داده وگاهی باعث زرد شدن نماویاشره کردن
نمامیگردددرانواع تیلوزویا همان غلظت دهنده هاهرشرکتی نوع ومارکی
رااستفاده مینمایندکه به دلیل افزایش قیمت قریب الوقوع این غلظت دهنده ها بعضی
ازشرکتها روبه استفاده انواع مشابه چینی ویاژاپنی آن کرده اندکه استفاده این
تیلوزهادراین محصول باعث ازبین رفتن خاصیت واترپروف بودن ویاهمان ضدآب بودن این
محصولات میشودبه  طوری که بعدازاجراوتشکیل
فیلم رزینها درسطح نما پس ازخیس شدن شل شده وباعث تخریب نما میگردددربعضی مواقع
این عمل محسوس نمیباشدودرموقع ریزش تگرگ خودرانشان میدهددرباره پودرها آنتی استاتیک میتوان گفت که درتمیزی وشسته
شدن هرچه بهتراین نماها نقش به سزائی داردهمان طورکه میدانیداین نماها حفره های
درسطح خوددارند که پس اجراء ذرات معلق درهواراجذب نموده و به سختی شسته شده ولی
بااستفاده ازپودرها آنتی استاتیک دراین محصولات باعث عدم جذب ذرات معلق درهوا
میگرددوشستن این نماهارابسیارآسان مینمایدپودرهاآنتی باکتریال ویاهمان پودرهای ضدقارچ درعمده محصولات
آماده به دلیل عدم فاسدشدن درفاصله زمانی ساخت تااجرابه این محصولات اضافه
میگرددکه بسته به نوع ومقدارآن دربعضی ازمحصولات باعث عدم رشدقارچ وجلبک درمناطق
پرباران وبارطوبت بالامیشودشرکت زیبا سازه رضوی باداشتن تجارب ودانش روزدنیاشروع به
تولیدواجراءاین محصولات نموده استاین شرکت آمادگی خودرابرای اجرای کلیه پروژههای خراسان
شمالی .جنوبی ورضوی دربخش خصوصی وکلیه پروژههای مسکنهای مهروانبوه سازی
درسرتاسرکشوراعلام میداردباقیمتهای استثنائیکلیه محصولات تولیدی این شرکت برای نماهاخارجی تحت
پوششش10ساله بیمه ایران میباشدکه این خودتاییدی برکیفیت محصولات وتضمین هزینه
اجرانمای شمامیباشدباماساختمانی زیباتروایمن ترداشته باشیداعطای
نمایندگی  درکلیه استانهاوشهرهای  کشورعزیزمان ایرانwww.zibasazeh.irتلفن تماس:09154462028 

آدرس

مشهد,جاده سنتو,باغون آباد,روبروی مدرسه رضاپناه


اطلاعات تماس
آدرس سایت: http://www.zibasazeh.ir
آگهی های بیشتر از این کاربر
فرستادن پست الکترونیک به آگهی دهنده

لطفا متنی را که در تصویر زیر می بینید ، وارد نمایید.
نویسه های ممکن حروف a تا h در حالت کوچک و اعداد 1 تا 9 می باشد.


 
آدرس: کیاومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج - ویلاشهر - کوچه ۱۶ - پلاک ۱۳